ایمنی و جلوگیری از حریق

ایمنی و جلوگیری از حریق

حریق به معنی نتیجه یک فعل و افعال شیمیایی می باشد که از ترکیب کردن اکسیژن ، حرارت و یک مواد سوختنی به وجود می آید .

احتراق به این معنا میباشد از یک فعل و انفعال شیمیایی که باعث تولید نور و حرارت میشود اگر احتراق به حدی باشد که نور و حرارت آن قابل مشاهده باشد آتش نامیده میشود .

ادامه مطلب